ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

         ประวัติและข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  ตั้งอยู่ที่  105  หมู่ที่  10  ตำบลแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยมีฐานะเป็น"สภาตำบล"  โดยใช้ชื่อว่า "สภาตำบลแม่ลาน้อย"  ต่อมาได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2542  โดยใช้ชื่อว่า  "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย"  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยมีเนื้อที่ ประมาณ 365 ตารางกิโลเมตร 288,125  ไร่   
อาณาเขต
-   ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลสันติคีรี   ตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อย
-   ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อย
-   ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย
-   ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียง

      ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ลาน้อยเป็นเทือกเขาสูงชัน  มีหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา  จำนวน  9  หมู่บ้านและเป็นพื้นที่ราบจำนวน  2  หมู่บ้าน

     ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศเย็นตลอดทั้งปี  และมีช่วงฤดูฝนยาวนานประมาณ 5 เดือน  ระหว่างเดือน  พฤษภาคม - กันยายน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี  อยู่ที่  22  องศาเซลเซียส  มี  3  ฤดู  ได้แก่
1.  ฤดูฝน เริ่ม เดือนพฤษภาคม - กันยายน
2.  ฤดูหนาว เริ่ม เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
3.  ฤดูร้อน เริ่ม เดือนมีนาคม - เมษายน

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด   รวม  4,771  คน
แยกเป็น   ชาย  2,506  คน  หญิง  2,265  คน  824  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  13.07คน/ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่
1. บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ หมู่ที่ 3  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านพะตะบอคี)
2. บ้านแม่ฮุ  หมู่ที่ 4  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านวาสุบี)
3. บ้านแม่แลบ  หมู่ที่ 6  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านขุนแม่แลบ)
4. บ้านแม่งะ  หมู่ที่ 7  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านมอร์เดย์)
5. บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8
6. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10
7. บ้านละมอง  หมู่ที่ 11
8. บ้านแม่ลางิ้ว  หมู่ที่ 12
9. บ้านพระบาทห้วยผึ้ง หมู่ที่ 13
10.บ้านห้วยริน  หมู่ที่ 14  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านห้วยมะไฟ)
11.บ้านแม่สะปึ๋งใต้ หมู่ที่ 15  (มีหมู่บ้านบริวารคือบ้านแม่สะปึ๋งกลาง)

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ   90   ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม     ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพ ค้าขาย  /  รับจ้าง

ศาสนา
ร้อยละ  70    นับถือศาสนาคริสต์       ร้อยละ  30      นับถือศาสนาพุทธและนับถือผีเล็กน้อย 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com