ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

 1. พัฒนา    ปรับปรุง    บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม    การไฟฟ้าแสงสว่าง   ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 2. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตรแบบพอเพียง    ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  สนับสนุนอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไป

 3. สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้ทั่วถึงมีคุณภาพ    ส่งเสริมการสาธารสุขและสุขภาพที่ดี      ส่งเสริมศาสนา  ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดทรงคุณค่า  โดยเคารพภูมิปัญญาชาวบ้าน

 4. ส่งเสริม    ฟื้นฟู    ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน   ส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล    โดยนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า
 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน      พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น

 6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการและการสงเคราะห์

 7. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี    โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการพัฒนา    ตลอดจนความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com