ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  เรื่องการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีประจำปี  ได้แก่

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

2. ภาษีป้าย    

การยื่นแบบภาษี 

1. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ให้ดำเนินการก่อน 1 เมษายนของทุกปี

2.การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ให้ดำเนินการภายในเดือนเมษายนของทุกปี

3. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ให้ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

4. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดำเนินการ งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี  งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี  งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

5.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

6. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ให้ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ผู้ใดเสียภาษีช้ากว่ากำหนดหรือละเว้นการเสียภาษีดังกล่าวมีโทษดังนี้

1.ผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนดมีเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนผู้ค้างภาษี

2.ไม่ได้ชำระภาษีในเวลาที่กำหนดแต่ชำระภาษีในเวลาที่แจ้งไว้ตามหนังสือมีเบี้ยปรับ 20% ของจำนวนผู้ค้างชำระภาษี

3. ไม่ได้ชำระภาษีในเวลาที่กำหนดแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ 40% ของจำนวนผู้ค้างชำระภาษี

หากมีข้อเสนอเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย งานจัดเก็บรายได้  โทร 053.062053 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com