ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 
นายณรงค์ชัย สุนันต๊ะกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นางสาวสุทธิภา ปิติรัช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นายวราวุธ นโคทรรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 3
นายวิบูลย์ นาทีพิทักษ์ไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 3
นายประชัน ศศิศรีสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 4
นายอาคม โชติสันติพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 6
นายบุญมี รสชูจิตต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 6
นายอัสดง นโคทรธำรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 7
นายวิโรจน์ ธนากรเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 7
นายอานัน ประเสริฐแดนไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 8
นายอำนาจ วารีพงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 8
นายบุญชู สุนันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 10
นายคำรณ ยานะกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 11
นายชยพล ลำยองยุคลธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 11
นายมุชิ ครองธารา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 12
นายธนัท กิตติคุณถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 12
นายโพควา ตันธนรุ่งเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 13
นายปราการ โฆษิตบรรพต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 13
นางสาวนรัญญา บรรพตขจรเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 14
นายทองอยู่ บรรพตคุณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 14
นายภานุวัตร วิจิตรไพรสนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 15
นายเสน่ห์ ธรรมทัศนสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 15

  

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com