ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 
นายณรงค์ชัย สุนันต๊ะกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นางสาวสุทธิภา ปิติรัช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
นายวราวุธ นโคทรรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 3
นายวิบูลย์ นาทีพิทักษ์ไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 3
นายประชัน ศศิศรีสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 4
นายอาคม โชติสันติพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 6
นายบุญมี รสชูจิตต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 6
นายอัสดง นโคทรธำรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 7
นายวิโรจน์ ธนากรเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 7
นายอานัน ประเสริฐแดนไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 8
นายอำนาจ วารีพงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 8
นายบุญชู สุนันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 10
นายคำรณ ยานะกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 11
นายชยพล ลำยองยุคลธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 11
นายมุชิ ครองธารา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 12
นายธนัท กิตติคุณถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 12
นายโพควา ตันธนรุ่งเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 13
นายปราการ โฆษิตบรรพต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 13
นางสาวนรัญญา บรรพตขจรเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 14
นายทองอยู่ บรรพตคุณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 14
นายภานุวัตร วิจิตรไพรสนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 15
นายเสน่ห์ ธรรมทัศนสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หมู่ 15

  

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com