ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 
จ่าเอก กำธร กันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกมลวรรณ กาญจนาปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอังคณา บุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนันทกา สายสวาท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอาณัต เตียนธนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุพาณี พิเชฐกุลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายยุทธพงษ์ แก้วประพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร
นายสวัสดิ์ ลำยองกานน
นักการภารโรง
นายพิภัทพงษ์ ใจเพื่อพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวีรชัย อร่ามจิต
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน)

  

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com