ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนการโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา อบต.แม่ลาน้อยรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 6 ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่งจพง.พัสดุ 2 ตำแหน่งจนท.การเงินและบัญชี
 
นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
จ่าเอก กำธร กันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังคณา ปันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลวรรณ กาญจนาปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายจัตตุพงษ์ ศักดิ์สุรศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอาณัต เตียนธนา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพาณี พิเชฐกุลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธพงษ์ แก้วประพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
นายสวัสดิ์ ลำยองกานน
นักการภารโรง
นายปิยวัฒน์ ลือต๊ะ
ลูกจ้างทั่วไป

  

 

 

 

 

Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com