ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 
นางวันวิสาข์ วงค์อินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชติสร มนุษย์พัฒนา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศุนิษา ทารักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางนิ่มอนงค์ ปัญญาจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกรุณา โชติสันติพร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายสงวน ถนอมวงค์ขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิรุต เครือวัลย์
คนงานทั่วไป
นางสาวสร้อยฟ้า รัศมีไพร
คนงานทั่วไป

  

 

 

 

 

Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com