ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
 

   
 

ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว <20/03/63>

ประกาศวนอุทยานแก้วโกมล เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวถ้ำโกมล วนอุทยานถ้ำโกมล เป็นการชั่วคราว
วนอุทยานแก้วโกมล พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 371_302_CCF000016.pdf (962 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง <16/10/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยอนุมัติของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ครั้งที่ 16/2562 ( ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : 361_285_CCF_000400.pdf (731 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <30/09/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขออนุมัติงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 3 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0715/19470 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ของสำนักงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 42 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 358_283_CCF_000337.pdf (3.01 MB.)
 


ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <27/09/62>

ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <24/09/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยอนุมัติขอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติจ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 357_282_abc.pdf (926 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com