ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศการยื่นแบบ และการชำระเงินค่าพาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙ <07/01/59>

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตัั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ่และชำระเงินค่าภาษี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ภาษีป้าย - ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ป.ภ.๑) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึี่งป้ายนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ - ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพือใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และชำระเงินค่าภาษีได้ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
การชำระเงินค่าภาษีทัั้ง ๓ ภาษี ดังกล่าว ให้ชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๖-๒๐๕๓
 


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <19/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าสองแคว หมู่ 8 - บ้านแม่แลบ หมู่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 185_89_Scan_Doc0073.pdf (898 KB.)
: 185_90_Scan_Doc0075.pdf (455 KB.)
 


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <12/11/58>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 183_87_Scan_Doc0069.pdf (938 KB.)
: 183_88_Scan_Doc0070.pdf (474 KB.)
 


ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <30/09/58>

ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโมล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 


สอบราคาจ้างโครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรสายขุนแม่สะปึ๋ง <25/06/58>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรสายขุนแม่สะปึ๋ง บ้านแม่สะปึ๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1350 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8100 ลบ.ม)พร้อมปรับเกลี่ยถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1350 เมตร(หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 54000 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1800ตร.ม) พร้อมปรับเกลี่ยถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม.) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย งบประมาณ จำนวน 300000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 295700 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าว ในราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-062053 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   | 11 |   12   13   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com