ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
 

   
 

ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <30/05/59>

ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) <03/05/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ดังนี้
ตำแหน่งผู้บริหาร
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ต้น จำนวน 1อัตรา
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ต้น จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจโอน(ย้าย) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หรือ โทร.053-062053 ในวันและเวลาราชการ
 


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านห้วยริน หมู่ที่ ๑๔ <10/03/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จะดำเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านห้วยริน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้านนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 237_109_โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล..doc (99 KB.)
 


ประกาศการยื่นแบบ และการชำระเงินค่าพาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙ <07/01/59>

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตัั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ่และชำระเงินค่าภาษี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ภาษีป้าย - ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ป.ภ.๑) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึี่งป้ายนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ - ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพือใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และชำระเงินค่าภาษีได้ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
การชำระเงินค่าภาษีทัั้ง ๓ ภาษี ดังกล่าว ให้ชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๖-๒๐๕๓
 


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <19/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าสองแคว หมู่ 8 - บ้านแม่แลบ หมู่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 185_89_Scan_Doc0073.pdf (898 KB.)
: 185_90_Scan_Doc0075.pdf (455 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   | 13 |   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com