ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
 

   
 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <19/03/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายนี้
 


แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ <15/01/58>

 


การยื่นแบบ และการชำระเงินค่าพาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 <13/01/58>

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตัั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ่และชำระเงินค่าภาษี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ภาษีป้าย - ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ป.ภ.๑) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ซึี่งป้ายนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ - ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพือใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และชำระเงินค่าภาษีได้ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
การชำระเงินค่าภาษีทัั้ง ๓ ภาษี ดังกล่าว ให้ชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๖-๒๐๕๓
 


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.แม่ลาน้อย <09/12/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีตำแหน่งว่าง ดังนี้
ตำแหน่งผู้บริหาร
1.ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ 7
2. ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6
3. ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6
ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5/6
ผู้ที่ประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถติดต่อได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่้วนตำบลแม่ลาน้อย หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-062053 ได้ในวันและเวลาราชการ
 


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล <09/12/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีตำแหน่งว่าง ดังนี้
ตำแหน่งผู้บริหาร
1.ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ 7
2. ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6
3. ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6
ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5/6
ผู้ที่ประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถติดต่อได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่้วนตำบลแม่ลาน้อย หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-062053 ได้ในวันและเวลาราชการ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   | 15 |   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com