ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <12/11/58>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 183_87_Scan_Doc0069.pdf (938 KB.)
: 183_88_Scan_Doc0070.pdf (474 KB.)
 


ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <30/09/58>

ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโมล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 


สอบราคาจ้างโครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรสายขุนแม่สะปึ๋ง <25/06/58>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรสายขุนแม่สะปึ๋ง บ้านแม่สะปึ๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1350 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8100 ลบ.ม)พร้อมปรับเกลี่ยถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1350 เมตร(หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 54000 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1800ตร.ม) พร้อมปรับเกลี่ยถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม.) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย งบประมาณ จำนวน 300000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 295700 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าว ในราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-062053 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 


ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <27/05/58>

ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558
 


เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 <01/05/58>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 170_86_Scan_Doc0074.pdf (995 KB.)
 


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <19/03/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายนี้
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   | 21 |   22   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com