ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 6) <02/06/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 382_316_ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 6.pdf (2.69 MB.)
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 <29/05/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 399_413_ประกาศใช้แผน.doc (48 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม <18/05/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 378_314_CCF_000586 (1) (1).pdf (4.84 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบออนไลน์ <18/05/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 377_313_CCF_000585.pdf (647 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสมัครฝึกอาชีพทางออนไลน์ <18/05/63>

 


ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว <20/03/63>

ประกาศวนอุทยานแก้วโกมล เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวถ้ำโกมล วนอุทยานถ้ำโกมล เป็นการชั่วคราว
วนอุทยานแก้วโกมล พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 371_302_CCF000016.pdf (962 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com