ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม <18/05/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 378_314_CCF_000586 (1) (1).pdf (4.84 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบออนไลน์ <18/05/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 377_313_CCF_000585.pdf (647 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสมัครฝึกอาชีพทางออนไลน์ <18/05/63>

 


ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว <20/03/63>

ประกาศวนอุทยานแก้วโกมล เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวถ้ำโกมล วนอุทยานถ้ำโกมล เป็นการชั่วคราว
วนอุทยานแก้วโกมล พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 371_302_CCF000016.pdf (962 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง <16/10/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยอนุมัติของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ครั้งที่ 16/2562 ( ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : 361_285_CCF_000400.pdf (731 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <30/09/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขออนุมัติงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 3 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0715/19470 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ของสำนักงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 42 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 358_283_CCF_000337.pdf (3.01 MB.)
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com