ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <29/06/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้)


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 391_331_BCP Strategy Map.pptx (107 KB.)
: 391_332_BCP-Checkist.docx (28 KB.)
ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : 391_333_Copy.pdf (457 KB.)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : 391_334_Copy1.doc (588 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <17/06/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้ตามจ่ายงบกลาง รปะจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 390_324_CCF_000624.pdf (450 KB.)
 


ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 7) <08/06/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 383_317_ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 7.pdf (3.13 MB.)
 


ประกาศเรื่องขอรับมรดกสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน <02/06/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 381_315_CCF_000608.pdf (304 KB.)
 


ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 6) <02/06/63>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 382_316_ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 6.pdf (2.69 MB.)
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 <29/05/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 399_413_ประกาศใช้แผน.doc (48 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   | 8 |   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com