ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ <27/04/61>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ตามประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ , ตามที่ ก.อบต.กำหนดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (สำนักปลัด) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ
กำหนดประเมินสมรรถนะในวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <02/04/61>

อบต.แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 271_133_2.jpeg (411 KB.)
: 271_134_3.jpeg (438 KB.)
: 271_135_4.jpeg (208 KB.)
: 271_136_5.jpeg (467 KB.)
: 271_137_6.jpeg (310 KB.)
: 271_138_7.jpeg (158 KB.)
 


กำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง <16/03/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางแม่ฮุเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่ฮุ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 


กำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง <16/03/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านมอเดย์ บ้านแม่งะ หมู่ที่ 7 บ้านแม่งะ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่งอสอน รายละเอียดแนบท้ายนี้
 


กำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง <05/02/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 5 ลำห้วยบ้านแม่สำเพ็ง หมู่ที่ 11 บ้านแม่ละมอง ตำบลแ่ม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 


การทบทวนข้อบัญญัติ อบต.แม่ลาน้อย <30/01/61>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยได้มีการทบทวนข้อบัญญัติ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1.ข้อบัญญัติตำบลแม่ลาน้อย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.ข้อบัญญัติตำบลแม่ลาน้อย เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3.ข้อบัญญัติตำบลแม่ลาน้อย เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน
4.ข้อบัญญัติตำบลแม่ลาน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วมีความเห็นให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม รายละเอียดสามารถขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยในวันและเวลาราชการ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   | 9 |   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com