ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <08/02/64>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยอนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 426_459_CCF_001079.pdf (569 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <08/12/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ โครงการขุดลอกแพสูลน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งหูกลาง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 423_453_CCF_001025.pdf (1.23 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <19/10/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้ตามจ่ายตามสำนักงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกรุตุ้นเศรษฐกิจรากฐานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 420_450_CCF_000986.pdf (694 KB.)
 


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคุญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 4 <05/10/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคุญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 459_621_ไตรมาสที่-4.pdf (1.53 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <28/09/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการดังต่อไปนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม บ้านแม่สะปึ๋งกลางเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 จุด (ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) งบประมาณ 262,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม บ้านแม่สะปึ๋งใต้ เข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 จุด (ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) งบประมาณ 127,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม จากบ้านแม่งะ – แม่สะปึ๋งใต้ หมู่ที่ 7
ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 จุด (ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) งบประมาณ 94,000.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. โครงการเปิดทางซ่อมแซมถนนดิน บ้านแม่สะปึ๋ง – บ้านแม่ฮุใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน้อย
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 จุด (ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน้อย) งบประมาณ 71,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ – แม่ฮุใต้ หมู่ที่ 4
ลำห้วยแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร (ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) งบประมาณ 16,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 416_447_CCF_000909.pdf (646 KB.)
: 416_448_CCF_000967.pdf (430 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <28/09/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 415_446_CCF_000908.pdf (862 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com