ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ <31/08/63>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพประเภทต่างๆ จำนวน 32 รายการ รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 424_454_CCF_001043.pdf (1.55 MB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <10/08/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 405_422_CCF_000756.pdf (1.29 MB.)
: 405_423_CCF_000757.pdf (1.24 MB.)
: 405_424_CCF_000758.pdf (1.24 MB.)
: 405_425_CCF_000759.pdf (736 KB.)
: 405_426_CCF_000760.pdf (915 KB.)
: 405_427_CCF_000761.pdf (1.24 MB.)
: 405_428_CCF_000762.pdf (908 KB.)
: 405_429_CCF_000763.pdf (1.24 MB.)
: 405_430_CCF_000764.pdf (1.24 MB.)
: 405_431_CCF_000765.pdf (1.24 MB.)
: 405_432_CCF_000766.pdf (1.23 MB.)
: 405_433_CCF_000767.pdf (1.26 MB.)
: 405_434_CCF_000768.pdf (1.25 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <05/08/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้จ่ายตามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะจง รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 402_416_CCF_000744.pdf (469 KB.)
: 402_417_CCF_000748.pdf (4.01 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <30/07/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติให้จ่ายตามสำนักงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 401_415_CCF_000712.pdf (924 KB.)
 


ประชาสัมพันะธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง <24/07/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ โครงการขุดลอกแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 400_414_CCF_000702.pdf (802 KB.)
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <16/07/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลางิ้ว จุดที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องอสน (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 398_412_CCF_000699.pdf (339 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com