ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <12/12/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : 332_250_k.pdf (574 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 323_202_IMG_20180928_0001.pdf (268 KB.)
: 323_203_IMG_20180927_0006.pdf (243 KB.)
: 323_204_IMG_20180927_0005.pdf (1.04 MB.)
: 323_205_IMG_20180927_0004.pdf (1.08 MB.)
: 323_206_IMG_20180927_0003.pdf (1.06 MB.)
: 323_207_IMG_20180927_0002.pdf (736 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านแม่ลางิ้ว <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมุ่ที่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 322_195_IMG_20180927_0007.pdf (846 KB.)
: 322_196_IMG_20180927_0006.pdf (1.81 MB.)
: 322_197_IMG_20180927_0005.pdf (1.27 MB.)
: 322_198_IMG_20180927_0004.pdf (831 KB.)
: 322_199_IMG_20180927_0003.pdf (975 KB.)
: 322_200_IMG_20180927_0002.pdf (652 KB.)
: 322_201_IMG_20180927_0001.pdf (919 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานลิงข้ามแม่น้ำยวม บ้านแม่ละมอง <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำยวม รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 321_190_IMG_20180927_0005.pdf (308 KB.)
: 321_191_IMG_20180927_0004.pdf (952 KB.)
: 321_192_IMG_20180927_0003.pdf (789 KB.)
: 321_193_IMG_20180927_0002.pdf (889 KB.)
: 321_194_IMG_20180927_0001.pdf (857 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดทางน้้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านแม่ละมอง <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 320_183_IMG_20180927_0007.pdf (280 KB.)
: 320_184_IMG_20180927_0006.pdf (605 KB.)
: 320_185_IMG_20180927_0005.pdf (1.15 MB.)
: 320_186_IMG_20180927_0004.pdf (260 KB.)
: 320_187_IMG_20180927_0003.pdf (522 KB.)
: 320_188_IMG_20180927_0002.pdf (757 KB.)
: 320_189_IMG_20180927_0001.pdf (842 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านแม่งะ-หย่อมบ้านมอเดย์ <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 319_177_IMG_20180927_0006.pdf (312 KB.)
: 319_178_IMG_20180927_0005.pdf (778 KB.)
: 319_179_IMG_20180927_0004.pdf (1.38 MB.)
: 319_180_IMG_20180927_0003.pdf (830 KB.)
: 319_181_IMG_20180927_0002.pdf (870 KB.)
: 319_182_IMG_20180927_0001.pdf (697 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   | 9 |   10   11   12   13   14   15   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com