ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

 
 

วนอุทยานแก้วโกมล <17/05/49>

ประวัติความเป็นมา
วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เดิมเรียกชื่อ "ถ้ำผลึกแคลไซค์แม่ลาน้อย" ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำหมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตประทานบัตรเหมืองแร่ฟลูออไรต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์)อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 7071 ระวาง 4545 - 3 พิกัด 3916 - 20341 ถ้ำแก้วโกมลได้ถูกค้นพบโดยวิศวกรเหมืองแร่ ประจำสำนักทรัพยากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 สภาพภายในถ้ำเต็มไปด้วย "ผลึกแคลไซต์(Calcite)"
รอบด้านทั้งบริเวณผนัง พื้น และเพดานของถ้ำผลึกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมากมายหลายแบบจับตัวกันมองดูคล้ายปะการัง ดอกกระหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟ เพดาน มีสีขาวใส เหลือง แดง และน้ำตาล มีความสมบูรณ์สูง ตามธรรมชาติ มีคุณค่าและความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรธรณีวิทยา แร่วิทยา และผลึกศาสตร์
ในปีพ.ศ. 25439 กรมทรัพยากรธรณี ได้ทำการพัฒนาด้านความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าเที่ยวชมถ้ำ ได้ดำเนินการกันเขตพื้นที่บริเวณรอบถ้ำในรัศมี 200 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 04 ตารางวา ออกจากพื้นที่ประทานบัตรโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ตรี แห่ง พ.ร.บ. เหมืองแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ให้พื้นที่กลับไปมีสภาพเป้นป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ โดยจัดตั้งเป็นวนอุทยานถ้ำแม่ลาน้อย ตามความมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการส่งมอบและรับมอบถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับกรมป่าไม้โยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสออออน เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ณ วนอุยานถ้ำแม่ลาน้อย
ในวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรถ้ำแม่ลาน้อย และได้พระราชทานนามถ้ำแม่ลาน้อย เป็นชื่อ "ถ้ำแก้วโกมล" และได้พระราชทานนามชื่อห้องในถ้ำแก้วโกมล ซึ่งอยู่ภายในถ้ำเป็นชั้นๆ จำนวน 5 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 นามห้อง พระทัยธาร
ชั้นที่ 2 นามห้อง วิมาเมฆ
ชั้นที่ 3 นามห้อง เฉกหิมพานต์
ชั้นที่ 4 นามห้อง ม่านผาแก้ว
ชั้นที่ 5 นามห้อง เพริศแพร้วมณีบุปผา
ปัจจุบันวนอุทยานถ้ำแม่ลาน้อยได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วนอุทยานแก้วโกมล" หรือเรียกว่า
"ถ้ำน้ำแข็ง" ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและอยู่ในความดูแลของสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในปีพ.ศ. 2548 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดทำโครงการ "40 เส้นทางเท่องเที่ยว Unseen" ได้กำหนดเส้นทางพันโค้งสู่ถ้ำน้ำแข็ง 1 ใน 3 แห่งของโลก (ถ้ำแก้วโกมล)
ถ้ำแก้วโกมลเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ทุกวัน
ค่าบริการเข้าชมถ้ำแก้วรวมค่ารถบริการรับ-ส่ง ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็กเล็ก 20 บาทหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-062053 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
     

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com